ORPHIC FRAGMENT 8 - OTTO KERN

HellenicGods.org

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT

For links to many more fragments: The Orphic Fragments of Otto Kern.

SUMMARY: The soul is imprisoned in the body until the penalty is paid.

8. (221) Κρατύλος Πλάτωνος 400 c:

καὶ γὰρ σῆμά τινές φασιν αὐτὸ εἶναι τῆς ψυχῆς (sc. σῶμα), ὡς τεθαμμένης ἐν τῶι νῦν παρόντι· καὶ διότι αὖ τούτωι σημαίνει ἃ ἂν σημαίνηι ἡ ψυχή, καὶ ταύτηι σῆμα ὀρθῶς καλεῖσθαι. δοκοῦσι μέντοι μοι μάλιστα θέσθαι οἱ ἀμφὶ Ὀρφέα τοῦτο τὸ ὄνομα, ὡς δίκην διδούσης τῆς ψυχῆς ὧν δὴ ἕνεκα δίδωσιν, τοῦτον δὲ περίβολον ἔχειν, ἵνα σώιζηται, δεσμωτηρίου εἰκόνα· εἶναι οὖν τῆς ψυχῆς τοῦτο, ὥσπερ αὐτὸ ὀνομάζεται, ἕως ἂν ἐκτείσηι τὰ ὀφειλόμενα, [τὸ] σῶμα, καὶ οὐδὲν δεῖν οὐδὲ ἓν γράμμα.

“For some say that the body is the grave of the soul which may be thought to be buried in our present life; or again the index of the soul, because the soul gives indications to the body; probably the Orphic poets were the inventors of the name, and they were under the impression that the soul is suffering the punishment of sin, and that the body is an enclosure or prison in which the soul is incarcerated, kept safe, as the name σῶμα implies, until the penalty is paid; according to this view, not even a letter of the word need be changed.”

(trans. Benjamin Jowett, 1892)

Ab Orphicis Pythagoreos sententiam σῶμα - σῆμα mutuatos esse testatur Philolai fr. 14 (Diels I3 p. 315):

μαρτυρέονται δὲ καὶ οἱ παλαιοὶ θεολόγοι τε καὶ μάντιες, ὡς διά τινας τιμωρίας ἁ ψυχὰ τῶι σώματι συνέζευκται καὶ καθάπερ ἐν σάματι τούτωι τέθαπται.

"The ancient theologians and seers testify that the soul is conjoined to the body to suffer certain punishments, and is, as it were, buried in this tomb."

(trans. Rev. Alexander Roberts, 1885. Quoted in Λόγος Στρώματα Κλήμεντος του Ἀλεξανδρέως 3.3.17)

Cicero Hortensius fr. 88 Bait. (fr. 85 Or.):

ex quibus humanae vitae erroribus et aerumnis fit, ut interdum veteres illi sive vates sive in sacris initiisque tradendis divinae mentis interpretes, qui nos ob aliqua scelera suscepta in vita superiore poenarum luendarum causa natos esse dixerunt, aliquid vidisse videantur, verumque sit illud, quod est apud Aristotelem (fr. 60 Rose3 71), simili nos adfectos esse supplicio atque eos, qui quondam, cum in praedonum Etruscorum manus incidissent, crudelitate excogitata necabantur, quorum corpora viva cum mortuis, adversa adversis accommodata quam aptissime (artissime Bernays) colligabantur, sic nostros animos cum corporibus copulatos ut vivos cum mortuis esse coniunctos.

“From incurring the wanderings and misfortunes of human life, those ancient soothsayers or interpreters, in transmitting divine understanding on the initiations (of the Mysteries), those who said that we are born for the expiation of any sins committed in a former life, they perceived something that is genuine, that same which is in Aristotle (fr. 60 Rose3 71). We are experiencing a similar penalty together with those who, heretofore, when fallen into the hands of the Etruscan plunderers, were killed with barbarity, their living bodies with the dead ones, were fastened together, tied face to face. In such a manner, our own souls are joined with our bodies just as those who were living were yoked together with the dead.”

(trans. by the author)


Προτρεπτικός τοῦ Ἰαμβλίχου VIII 134 K p. 47, 21 Pistelli:

τίς ἂν οὖν εἰς ταῦτα βλέπων οἴοιτο εὐδαίμων εἶναι καὶ μακάριος, οἳ πρῶτον εὐθὺς φύσει συνέσταμεν, καθάπερ φασὶν οἱ τὰς τελετὰς λέγοντες, ὥσπερ ἂν ἐπὶ τιµωρίαι πάντες; τοῦτο γὰρ θείως οἱ ἀρχαιότεροι λέγουσι τὸ φάναι διδόναι τὴν | 48 Pist. ψυχὴν τιµωρίαν καὶ ζῆν ἡµᾶς ἐπὶ κολάσει µεγάλων τινῶν ἁµαρτηµάτων.

“Certainly, who, perceiving these things, would expect to be fortunate and happy, while straight from the beginning, linked by our origin, just as is said in the (mystic) rites, so long as all (are in line) for punishment? For this, the ancients are saying something divine, they are saying that soul pays penalties, and we live as punishment, paying a penalty for great sins.”

(trans. by the author)

The story of the birth of the Gods: Orphic Rhapsodic Theogony.

We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology.

Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.

Introduction to the Thæí (the Gods): The Nature of the Gods.

How do we know there are Gods? Experiencing Gods.

This logo is the principal symbol of this website. It is called the CESS logo, i.e. the Children of the Earth and the Starry Sky. The Pætilía (Petelia, Πετηλία) and other golden tablets having this phrase are the inspiration for the symbol. The image represents this idea: Earth (divisible substance) and the Sky (continuous substance) are the two kozmogonic substances. The twelve stars represent the Natural Laws, the dominions of the Olympian Gods. In front of these symbols is the seven-stringed kithára (cithara, κιθάρα), the the lyre of Apóllôn (Apollo, Ἀπόλλων). It (here) represents the bond between Gods and mortals and is representative that we are the children of Orphéfs (Orpheus, Ὀρφεύς).

PLEASE NOTE: Throughout the pages of this website, you will find fascinating stories about our Gods. These narratives are known as mythology, the traditional stories of the Gods and Heroes. While these tales are great mystical vehicles containing transcendent truth, they are symbolic and should not be taken literally. A literal reading will frequently yield an erroneous result. The meaning of the myths is concealed in code. To understand them requires a key. For instance, when a God kills someone, this usually means a transformation of the soul to a higher level. Similarly, sexual union with a God is a transformation.

We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology.

Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.

SPELLING: HellenicGods.org uses the Reuchlinian method of pronouncing ancient Greek, the system preferred by scholars from Greece itself. An approach was developed to enable the student to easily approximate the Greek words. Consequently, the way we spell words is unique, as this method of transliteration is exclusive to this website. For more information, visit these three pages:

Pronunciation of Ancient Greek

Transliteration of Ancient Greek

Pronouncing the Names of the Gods in Hellenismos

PHOTO COPYRIGHT INFORMATION: The many pages of this website incorporate images, some created by the author, but many obtained from outside sources. To find out more information about these images and why this website can use them, visit this link: Photo Copyright Information

DISCLAIMER: The inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) with the views of HellenicGods.org by the external sources from which they were obtained.

Further, the inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) by HellenicGods.org of the contents or views of any external sources from which they were obtained.

For more information: Inquire.hellenicgods@gmail.com

For answers to many questions: Hellenismos FAQ

© 2010 by HellenicGods.org. All Rights Reserved.

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT

free hit counter
Web Analytics