ORPHIC FRAGMENT 34 - OTTO KERN

HellenicGods.org

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT

For links to many more fragments: The Orphic Fragments of Otto Kern.

SUMMARY: Fragment 34 names the Toys of Dionysus from several sources.

34. (196) Λόγος Προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας Κλήμεντος του Ἀλεξανδρέως II 17, 2-18, 1 (I 14, 7 Staeh) ~ Euseb. Praep. ev. II 3, 23 (I 80, 26 Dind.):

Τὰ γὰρ Διονύσου μυστήρια τέλεον 1 ἀπάνθρωπα· ὃν εἰσέτι παῖδα ὄντα ἐνόπλῳ κινήσει περιχορευόντων Κουρήτων, δόλῳ δὲ ὑποδύντων Τιτάνων, ἀπατήσαντες παιδαριώδεσιν ἀθύρμασιν, οὗτοι δὴ οἱ Τιτᾶνες διέσπασαν, ἔτι νηπίαχον ὄντα, 2 ὡς ὁ τῆς τελετῆς ποιητὴς Ὀρφεύς φησιν ὁ Θρᾴκιος·

κῶνος καὶ ῥόμβος καὶ παίγνια καμπεσίγυια,

μῆλά τε χρύσεα καλὰ παῤ Ἑσπερίδων λιγυφώνων.

καὶ τῆσδε ὑμῖν 3 τῆς τελετῆς τὰ ἀχρεῖα σύμβολα οὐκ ἀχρεῖον εἰς κατάγνωσιν παραθέσθαι· ἀστράγαλος, σφαῖρα, στρόβιλος, μῆλα, ῥόμβος, ἔσοπτρον, 4 πόκος.

“The Mysteries of Dionysos are wholly inhuman; for while still a child, and the Curetes danced around [his cradle] clashing their weapons, and the Titans having come upon them by stealth, and having beguiled him with childish toys, these very Titans tore him limb from limb when but a child, as the bard of this mystery, the Thracian Orpheus, says:

‘Cone, and spinning-top, and limb-moving rattles, And fair golden apples from the clear-toned Hesperides.’ “

And the . . . symbols of this mystic rite it will not be useless to exhibit . . . These are dice, ball, hoop, apples, top, looking-glass, tuft of wool.” (trans. Rev. William Wilson, 1884.)

1. τελέως Lob. 2. νηπιαζοντα Eus. H. 3. ἡμῖν Eus. 10. 4. εἴσοπτρον Dind.

Arnobius Adversus Nationes V 19 p. 191, 3 Reiff.:

sed et illa desistimus Bacchanalia altera praedicare, in quibus arcana el tacenda res proditur insinuaturque sacratis, ut occupatus puerilibus ludicris distractus ab Titanis 1 Libersit, ut ab isdem membratim sectus atque in ollulas coniectus ut coqueretur, quemadmodum Iuppiter suavitate odoris inlectus, invocatus advolarit ad prandium conpertaque re gravi grassatores obruerit ful mine atque in imas Tartari praecipitaverit sedes. 5. Cuius rei testimonium argumentumque fortunae suis prodidit in carminibus Thracius 2 talos speculum turbines, volubiles rotulas et teretis pilas et virginibus aurea sumpta ab Hesperidibus mala.

1. titatis P, Titanibus Sabaeus. 2. thracios P; vates Thracius Gelenius; O. Thracius dubitanter Reiff.

“But those other Bacchanalia also we refuse to proclaim, in which there is revealed and taught to the initiated a secret not to be spoken; how Liber, when taken up with boyish sports, was torn asunder by the Titans; how he was cut up limb by limb by them also, and thrown into pots that he might be cooked; how Jupiter, allured by the sweet savour, rushed unbidden to the meal, and discovering what had been done, overwhelmed the revellers with his terrible thunder, and hurled them to the lowest part of Tartarus. As evidence and proof of which, the Thracian bard handed down in his poems the dice, mirror, tops, hoops, and smooth balls, and golden apples taken from the virgin Hesperides.” (trans. Hamilton Bryce and Hugh Campbell, 1886)

Cf. Epiphan. Cathol. et Apostol. Eccles. fidei expos. 10 p. 506 Oehl.:

παρ’ Ἕλλησι δὲ πόσα μυστήρια καὶ τελεταί· ὡς αἱ μεγαρίζουσαι (μητριάζουσαι Checoz., δημητρίζουσαι Lob. II 832) γυναῖκες καὶ θεσμοφορίζουσαι ἀλλῆλαι πρὸς ἀλλῆλας διαφέρονται, ὅσα τὰ ἄλλα, τά τε ἐν Ἐλευσῖνι μυστήρια, Δηοῦς καὶ Φερεφάττης καὶ τῶν ἐκεῖσε ἀδύτων τὰ αἰσχρουργήματα, γυναικῶν ἀπογυμνώσεις, ἵνα σεμνότερον εἴπω, τύμπανα τε καὶ πόπανα, ῥόμβος τε καὶ κάλαθος, ἐρέα ἐξειργασμένη καὶ κύμβαλον καὶ κυκεὼν <έν suppl. Jahn> ἐκπώματι κατεσκευασμένος κτλ. V. R. van der Loeff Mnemos. XLV 1917, 361, Kern Arch. Religionsw. XIX 1916 --- 1919, 433.


“But for the Greeks, how many their Mysteries (μυστήρια) and rites? How the women celebrating the rites of Megara (τῆς Δήμητρος) and keeping the Thæsmophória (Θεσμοφόρια), carry them over from one to another and one to another, and how many others (similar rites), in the Ælefsínia (Ἐλευσίνια Μυστήρια), of Dîmítîr (Δημήτηρ) and Pærsæphónî (Φερεφάττη) and of the shameful acts of the innermost sanctuary (ἄδυτον), of the women stripping naked, that is, had I said “holy.” And (we know of) the kettledrums (τύμπανα) and the sacrificial cakes (πόπανα), the rómvos (ῥόμβος) and basket (κάλαθος), the wool (ἐρέα) worked out to completion, and the cymbal (κύμβαλον) and kykæón (κυκεὼν), all furnished with a drinking-cup (ἔκπωμα), etc.” (trans. by the author)


Θεογονία Ἡσιόδου 215:

Ἑσπερίδας θ᾽, ἧις μῆλα πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο

χρύσεα καλὰ μέλουσι φέροντά τε δένδρεα καρπόν.

“and the Hesperides who guard the rich, golden apples and the trees bearing fruit beyond glorious Ocean.” (trans. Hugh G. Evelyn-White, 1914)


et vs. 518:

πρόπαρ ‘Εσπερίδων λιγυφώνων.

“before the clear-voiced (λιγύφωνος) Hesperides” (trans. Hugh G. Evelyn-White, 1914)


Versibus Orphicis utitur libellus ritualis fr. 31 vs. 29. κάλαθος ibidem vs. 28.


The story of the birth of the Gods: Orphic Rhapsodic Theogony.

We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology.

Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.

Introduction to the Thæí (the Gods): The Nature of the Gods.

How do we know there are Gods? Experiencing Gods.

This logo is the principal symbol of this website. It is called the CESS logo, i.e. the Children of the Earth and the Starry Sky. The Pætilía (Petelia; Gr. Πετηλία) and other golden tablets having this phrase are the inspiration for the symbol. The image represents this idea: Earth (divisible substance) and the Sky (continuous substance) are the two kozmogonic substances. The twelve stars represent the Natural Laws, the dominions of the Olympian Gods. In front of these symbols is the seven-stringed kithára (cithara; Gr. κιθάρα), the the lyre of Apóllohn (Apollo; Gr. Ἀπόλλων). It (here) represents the bond between Gods and mortals and is representative that we are the children of Orphéfs (Orpheus; Gr. Ὀρφεύς).

PLEASE NOTE: Throughout the pages of this website, you will find fascinating stories about our Gods. These narratives are known as mythology, the traditional stories of the Gods and Heroes. While these tales are great mystical vehicles containing transcendent truth, they are symbolic and should not be taken literally. A literal reading will frequently yield an erroneous result. The meaning of the myths is concealed in code. To understand them requires a key. For instance, when a God kills someone, this usually means a transformation of the soul to a higher level. Similarly, sexual union with a God is a transformation.

We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology.

Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.

SPELLING: HellenicGods.org uses the Reuchlinian method of pronouncing ancient Greek, the system preferred by scholars from Greece itself. An approach was developed to enable the student to easily approximate the Greek words. Consequently, the way we spell words is unique, as this method of transliteration is exclusive to this website. For more information, visit these three pages:

Pronunciation of Ancient Greek

Transliteration of Ancient Greek

Pronouncing the Names of the Gods in Hellenismos

PHOTO COPYRIGHT INFORMATION: The many pages of this website incorporate images, some created by the author, but many obtained from outside sources. To find out more information about these images and why this website can use them, visit this link: Photo Copyright Information

DISCLAIMER: The inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) with the views of HellenicGods.org by the external sources from which they were obtained.

Further, the inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) by HellenicGods.org of the contents or views of any external sources from which they were obtained.

For more information: Inquire.hellenicgods@gmail.com

For answers to many questions: Hellenismos FAQ

© 2010 by HellenicGods.org. All Rights Reserved.

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT

free hit counter
Web Analytics