ORPHIC FRAGMENT 122

OTTO KERN

HellenicGods.org

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT

For links to many more fragments: The Orphic Fragments of Otto Kern.


SUMMARY: This group of fragments is concerned with the meaning of the expression “hurling down to Tartarus.”

122. (205) σχόλιον Πρόκλου επὶ Τιμαίου Πλάτωνος 25 c. d (I 188, 24 Diehl):

ὅτι δὲ καὶ ταῦτα θαυμαστὴν ἔνδειξιν ἔχει τῆς τοῦ παντὸς διακοσμήσεως, πιστούμεν ἀναμνήσαντες ἡμᾶς αὐτοὺς τῶν παρὰ τῶι Ὀρφεῖ λεγομένων πρὸς τῶι πέρατι τῆς δημιουργίας καταταρταρώσεων· | 189 Diehl καὶ γὰρ ἐκεῖνος τὴν τῶν Ὀλυμπίων θεῶν καὶ τὴν Τιτανικὴν παραδοὺς δημιουργικὴν ἀντίθεσιν (cf. in σχόλιον Πρόκλου επὶ Τιμαίου Πλάτωνος 24 e p. 174, 12 Diehl) ἀποπερατοῖ τὴν ὅλην διακόσμησιν ἄχρι τῶν ἐσχάτων τοῦ παντός, μεταδιδοὺς καὶ ἐκείνοις τῆς τῶν θεῶν ἀχράντου προνοίας. ταῦτ’ οὖν καὶ ὁ Πλάτων εἰδὼς ἐν εἰκόσι τὰ ὅλα παραδιδοὺς διατείνει καὶ κατάγει καὶ ὑπὸ τὸ ἀφανὲς τὰ διττὰ ταῦτα γένη καὶ διὰ τῆς ἀφανίσεως ταύτης μιμείται τὴν Ὀρφικὴν καταταρτάρωσιν.

“That these particulars however, have reference to the admirable and orderly distribution of the universe, we shall be convinced by recollecting what is said by Orpheus about the hurling into Tartarus, near the end of the fabrication of things. For he delivering the demiurgic opposition (cf. in σχόλιον Πρόκλου επὶ Τιμαίου Πλάτωνος 24 e p. 174, 12 Diehl) between the Olympian and Titanic Gods, terminates the whole orderly distribution in the extremities of the universe, and imparts to these also the undefiled providence of the Gods. Plato, therefore, knowing this, and delivering to us wholes in images, extends and leads into the invisible, these twofold genera, and through this disappearing, imitates the Orphic precipitation into Tartarus.”

(trans. Thomas Taylor, 1820)

Compare the same in Πολιτεία Πλάτωνος I 93, 22 Kr.:

πάντως γάρ που (Ἰλιὰς Ὁμήρου Ξ 203 et Β 781) τὸν πρὸς Δία πόλεμον ἐν τούτοις αἰνίσσεται τὸν Τιτανικὸν καὶ τὰς καλουμένας καταταρταρώσεις παρὰ τοῖς Ὀρφικοῖς.

For, assuredly [1a, b], he alludes to the war of Zefs (Ζεύς) and the Titans in this (verse), and what are called “hurlings down to Tartaros” by the Orphics.”

(trans. by the author)

[1a] Ἰλιὰς Ὁμήρου 14.203:

ὅτε τε Κρόνον εὐρύοπα Ζεὺς

γαίης νέρθε καθεῖσε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης

“...when Zeus imprisoned great Cronus in the depths that are under earth and sea.”

(trans. Samuel Butler, 1898)

[1b] Ἰλιὰς Ὁμήρου 2.781:

γαῖα δ᾽ ὑπεστενάχιζε Διὶ ὣς τερπικεραύνῳ

χωομένῳ ὅτε τ᾽ ἀμφὶ Τυφωέϊ γαῖαν ἱμάσσῃ

εἰν Ἀρίμοις, ὅθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς

“...and the earth groaned beneath them when the lord of thunder is angry and lashes the land about Typhoeus among the Arimi, where they say Typhoeus lies.”

(trans. Samuel Butler, 1898)

Ἀπορίαι καὶ λύσεις περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν εἰς τὸν Πλάτωνος Παρμενίδην Δαμασκίου 205 (II 88, 11 Rue.):

μετὰ τῆς πρεπούσης διακρίσεως, οἵαν καὶ Ὀρφεὺς παραδίδωσιν, τῶν τε νυχίων ἁπάντων γενῶν καὶ τῶν ἐν οὐρανῶι δεδεμένων Οὐρανιδῶν and 400 (II 254, 11. 25 Rue.).

Before this quotation, Damáskios considers that we might be so bold as to conceive of the procession of triads (as previously discussed in the book) as the Gods themselves have demonstrated in the case of the Teletarchs (Τελετάρχαι), or, alternately, to think of each triad as a world in itself...

“...along with a fitting determination, such as also what Orphéfs (Ὀρφεὺς) transmitted, and of all the nocturnal races and of the Ouranídai (Οὐρανίδαι) bound in the sky.”

(trans. by the author)

And at Ἀπορίαι καὶ λύσεις περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν εἰς τὸν Πλάτωνος Παρμενίδην Δαμασκίου 400 (II 254, 11 Rue.):

Ἔτι δὲ ᾗ ὅλη δι’ ὅλης γενητὴ καὶ ἀγένητος, ὅλη ἂν ὁμοῦ πάσας ἐνεργοίη τὰς ἐνεργείας ἔν τε τῷ νοητῷ καὶ ἐν τῷ Ταρτάρῳ·

“And further, insofar as the whole through its entirety, (the soul is) generated (γενητὴ) and ingenerated (ἀγένητος), it could entirely operate all its activities concurrently both in the intelligible realm and in Tártaros (Τάρταρος).

(trans. by the author)

And at Ἀπορίαι καὶ λύσεις περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν εἰς τὸν Πλάτωνος Παρμενίδην Δαμασκίου 400 (II 254, 25 Rue.):

Τρίτον δέ, τὸ μὲν ἡνωμένον καὶ ὀλύμπιον αὐτῆς εἶδος εἰ προβάλλοι ποτὲ τὸ πεπληθυσμένον, ἧττον θαυμαστόν· πῶς δὲ τὸ ἐν τῇ γενέσει ἀπογεννήσει ἢ προβαλεῖται τὸ ἑαυτοῦ κρεῖττον;

“And third, if its uniting and Olybian form can at some time put forward plurality, it is extraordinarily inferior; but how can that which is generation in generation put forward what is better than itself?

(trans. by the author)


The story of the birth of the Gods: Orphic Theogony.We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology. Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.Introduction to the Thæí (the Gods): The Nature of the Gods.How do we know there are Gods? Experiencing Gods.

This logo is the principal symbol of this website. It is called the CESS logo, i.e. the Children of the Earth and the Starry Sky. The Pætilía (Petelia, Πετηλία) and other golden tablets having this phrase are the inspiration for the symbol. The image represents this idea: Earth (divisible substance) and the Sky (continuous substance) are the two kozmogonic substances. The twelve stars represent the Natural Laws, the dominions of the Olympian Gods. In front of these symbols is the seven-stringed kithára (cithara, κιθάρα), the the lyre of Apóllôn (Apollo, Ἀπόλλων). It (here) represents the bond between Gods and mortals and is representative that we are the children of Orphéfs (Orpheus, Ὀρφεύς).

PLEASE NOTE: Throughout the pages of this website, you will find fascinating stories about our Gods. These narratives are known as mythology, the traditional stories of the Gods and Heroes. While these tales are great mystical vehicles containing transcendent truth, they are symbolic and should not be taken literally. A literal reading will frequently yield an erroneous result. The meaning of the myths is concealed in code. To understand them requires a key. For instance, when a God kills someone, this usually means a transformation of the soul to a higher level. Similarly, sexual union with a God is a transformation.

We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology.

Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.

SPELLING: HellenicGods.org uses the Reuchlinian method of pronouncing ancient Greek, the system preferred by scholars from Greece itself. An approach was developed to enable the student to easily approximate the Greek words. Consequently, the way we spell words is unique, as this method of transliteration is exclusive to this website. For more information, visit these three pages:

Pronunciation of Ancient Greek

Transliteration of Ancient Greek

Pronouncing the Names of the Gods in Hellenismos

PHOTO COPYRIGHT INFORMATION: The many pages of this website incorporate images, some created by the author, but many obtained from outside sources. To find out more information about these images and why this website can use them, visit this link: Photo Copyright Information

DISCLAIMER: The inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) with the views of HellenicGods.org by the external sources from which they were obtained.

Further, the inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) by HellenicGods.org of the contents or views of any external sources from which they were obtained.

For more information: Inquire.hellenicgods@gmail.com

For answers to many questions: Hellenismos FAQ

© 2010 by HellenicGods.org. All Rights Reserved.

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT