ORPHIC FRAGMENT 143

OTTO KERN

HellenicGods.org

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT

For links to many more fragments: The Orphic Fragments of Otto Kern.


SUMMARY: This fragment says that according to Orpheus and Hesiod, Prometheus draws the soul into generation.

143. σχόλιον Πρόκλου επὶ Πολιτείας Πλάτωνος II 53, 2 Dr.:

δεῖ δέ, ὥσπερ ἑκατέρας εἰσὶν ἡγεμόνες, οὕτω καὶ τὸν ἕνα προστάτην τῆς συναμφοτέρας νοεῖν ἀνόδου τε καὶ καθόδου καὶ τῆς διπλῆς ἐν τῆι γενέσει ζωῆς εὐγονίας τε καὶ δυσγονίας· ὅν, εἰ δεῖ τῆι ἐμῆι μαντείαι προσέχειν, οὐκ ἄλλον ἢ τὸν Προμηθέα δεῖ νομίζειν, ὃν καὶ Πλάτων ἐν Πρωταγόραι (Πρωταγόρας Πλάτωνος 320 d [1]), τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἔφορον, ὥσπερ τ<ὸν> Ἐπιμηθέα τῆς ἀλόγου φησίν, καὶ Ὀρφεὺς καὶ Ἡσίοδος (Θεογονία Ἡσιόδου 565 [2]) διὰ τῆς κλοπῆς τοῦ πυρὸς καὶ τῆς εἰς ἀνθρώπους δόσεως ἐνδείκνυνται τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ νοητοῦ κατάγειν εἰς τὴν γένεσιν, ὡς τῆς ἀνθρωπίνης περιόδου κύριον καὶ τῶν ἀμεινόνων καὶ χειρόνων γενέσεων. Cf. σχόλιον Ὀλυμπιοδώρου επὶ Φαίδωνος Πλάτωνος B ρξή p. 122, 13 Norvin.

“Just as there are guides for both sides, so also there must be one (God) who presides over both, the understanding of the ascent and the descent, and fruitfulness and barrenness of the twofold (existence) in birth. If it be useful, by means of my own conjecture, which Plátôn (Πλάτων) says in the Prôtagóras (Πρωταγόρας Πλάτωνος 320 d [1]), that by the customary story, Promîthéfs (Προμηθεύς) is the guardian of human life, and not another; and he asserts that Æpimîthéfs (Ἐπιμηθεύς) is irrational, and Orphéfs (Ὀρφεὺς) and Isíodos (Θεογονία Ἡσιόδου 565 [2]) point out that through the theft of fire, and giving it to humans, (Promîthéfs) draws down the soul from the intelligible into generation. Thus, he is the ruler of the succession of humankind and of the better and worse generations.”

(trans. by the author)

NOTES:

[1] Πρωταγόρας Πλάτωνος 320 d:

οὐκ ἦν. ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται. ἐπειδὴ δ᾽ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔμελλον, προσέταξαν Προμηθεῖ καὶ Ἐπιμηθεῖ κοσμῆσαί τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται Ἐπιμηθεὺς αὐτὸς νεῖμαι, ‘νείμαντος δέ μου,' ἔφη, ‘ἐπίσκεψαι:' καὶ οὕτω πείσας νέμει. νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν ἄνευ τάχους προσῆπτεν, [320 e] τοὺς δ᾽ ἀσθενεστέρους τάχει ἐκόσμει: τοὺς δὲ ὥπλιζε, τοῖς δ᾽ ἄοπλον διδοὺς φύσιν ἄλλην τιν᾽ αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς σωτηρίαν.

“(Once upon a time there were Gods only, and no mortal creatures.) But when the time came that these also should be created, the Gods fashioned them out of earth and fire and various mixtures of both elements in the interior of the earth; and when they were about to bring them into the light of day, they ordered Prometheus and Epimetheus to equip them, and to distribute to them severally their proper qualities. Epimetheus said to Prometheus: ‘Let me distribute, and do you inspect.’ This was agreed, and Epimetheus made the distribution. There were some to whom he gave strength without swiftness, while he equipped the weaker with swiftness; some he armed, and others he left unarmed; and devised for the latter some other means of preservation, etc.”

(trans. Benjamin Jowett, 1892)

[2] Θεογονία Ἡσιόδου 565:

ἀλλά μιν ἐξαπάτησεν ἐὺς πάις Ἰαπετοῖο

κλέψας ἀκαμάτοιο πυρὸς τηλέσκοπον.

“But the noble son of Iapetus (i.e. Προμηθεύς) outwitted him

and stole the far-seen gleam of unwearying fire in a hollow fennel stalk.”

(trans. Hugh G. Evelyn-White, 1914)

Compare also σχόλιον Ὀλυμπιοδώρου επὶ Φαίδωνος Πλάτωνος B ρξηʹ (2.168) p. 122, 13 Norvin.:

Ὅτι ὁ νάρθηξ σύμβολός ἐστι τῆς ἐνύλου δηµιουργίας καὶ µεριστῆς ὡς ψευδώνυµον εἶδος· ξύλον γὰρ καὶ οὐ ξύλον. κάλλιον δὲ διὰ τὴν ὅτι μάλιστα διεσπασμένην συνέχειαν, ὅθεν καὶ Τιτανικὸν τὸ φυτόν· καὶ γὰρ τῷ Διονύσῳ προτείνουσιν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρικοῦ σκήπτρου, καὶ ταύτῃ προκαλοῦνται αὐτὸν εἰς τὸν μερισμόν. καὶ μέντοι καὶ ναρθηκοφοροῦσιν οἱ Τιτᾶνες, καὶ ὁ Προμηθεὺς ἐν νάρθηκι κλέπτει τὸ πῦρ, εἴτε τὸ οὐράνιον φῶς εἰς τὴν γένεσιν κατασπῶν εἴτε τὴν ψυχὴν εἰς τὸ σῶμα προάγων εἴτε τὴν θείαν ἔλλαμψιν ὅλην ἀγένητον οὖσαν εἰς τὴν γένεσιν προκαλούμενος. διὰ δὴ τοῦτο καὶ ὁ Σωκράτης τοὺς πολλοὺς καλεῖ ναρθηκοφόρους Ὀρφικῶς, ὡς ζῶντας Τιτανικῶς.

“that the Thyrsus* is a symbol of a forming anew of the material and parted substance from its scattered condition; and that on this account it is a Titanic plant. This it was customary to extend before Bacchus instead of his paternal sceptre; and through this they called him down into our partial nature. Indeed, the Titans are Thyrsus-bearers; and Prometheus concealed fire in a Thyrsus or reed; after which he is considered as bringing celestial light into generation, or leading the soul into the body, or calling forth the divine illumination, the whole being ungenerated, into generated existence. Hence Socrates calls the multitude Thryrsus-bearers Orphically, as living according to a Titanic life.”

*The word thyrsus, it will be seen, is here translated from νάρθηξ, a rod or ferula.

(translation and note by Thomas Taylor, 1816)


The story of the birth of the Gods: Orphic Theogony.

We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology.

Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.

Introduction to the Thæí (the Gods): The Nature of the Gods.

How do we know there are Gods? Experiencing Gods.

This logo is the principal symbol of this website. It is called the CESS logo, i.e. the Children of the Earth and the Starry Sky. The Pætilía (Petelia, Πετηλία) and other golden tablets having this phrase are the inspiration for the symbol. The image represents this idea: Earth (divisible substance) and the Sky (continuous substance) are the two kozmogonic substances. The twelve stars represent the Natural Laws, the dominions of the Olympian Gods. In front of these symbols is the seven-stringed kithára (cithara, κιθάρα), the the lyre of Apóllôn (Apollo, Ἀπόλλων). It (here) represents the bond between Gods and mortals and is representative that we are the children of Orphéfs (Orpheus, Ὀρφεύς).

PLEASE NOTE: Throughout the pages of this website, you will find fascinating stories about our Gods. These narratives are known as mythology, the traditional stories of the Gods and Heroes. While these tales are great mystical vehicles containing transcendent truth, they are symbolic and should not be taken literally. A literal reading will frequently yield an erroneous result. The meaning of the myths is concealed in code. To understand them requires a key. For instance, when a God kills someone, this usually means a transformation of the soul to a higher level. Similarly, sexual union with a God is a transformation.

We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology.

Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.

SPELLING: HellenicGods.org uses the Reuchlinian method of pronouncing ancient Greek, the system preferred by scholars from Greece itself. An approach was developed to enable the student to easily approximate the Greek words. Consequently, the way we spell words is unique, as this method of transliteration is exclusive to this website. For more information, visit these three pages:

Pronunciation of Ancient Greek

Transliteration of Ancient Greek

Pronouncing the Names of the Gods in Hellenismos

PHOTO COPYRIGHT INFORMATION: The many pages of this website incorporate images, some created by the author, but many obtained from outside sources. To find out more information about these images and why this website can use them, visit this link: Photo Copyright Information

DISCLAIMER: The inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) with the views of HellenicGods.org by the external sources from which they were obtained.

Further, the inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) by HellenicGods.org of the contents or views of any external sources from which they were obtained.

For more information: Inquire.hellenicgods@gmail.com

For answers to many questions: Hellenismos FAQ

© 2010 by HellenicGods.org. All Rights Reserved.

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT