ORPHIC FRAGMENT 155 - OTTO KERN

ORPHIC FRAGMENT 155 - OTTO KERN

HellenicGods.org

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT

For links to many more fragments: The Orphic Fragments of Otto Kern.

SUMMARY: This fragment consists of four quotations describing the glorious qualities of Krónos (Κρόνος).

155. (118) σχόλιον Πρόκλου επὶ Κρατύλου Πλάτωνος 391 a (27, 21 Pasqu.):

καὶ γὰρ ὁ μέγιστος Κρόνος ἄνωθεν τὰς τῶν νοήσεων ἀρχὰς ἐνδίδωσι τῶι δημιουργῶι καὶ ἐπιστατεῖ τῆς ὅλης δημιουργίας· διὸ καὶ δαίμονα αὐτὸν ὁ Ζεὺς καλεῖ παρ’ Ὀρφεῖ·

ὄρθου δ’ ἡμετέρην γενεήν, ἀριδείκετε δαῖμων.

καὶ ἔοικεν τῶν συναγωγῶν καὶ τῶν διαιρέσεων τὰς ἀκροτάτας αἰτίας ἔχειν παρ’ έαύτῶι ὁ Κρόνος, διὰ μὲν τῶν οὐρανίων τομῶν προάγων εἰς τὰ μέρη τὴν ὁλότητα τὴν νοερὰν καὶ προόδων γεννητικῶν καὶ πολλαπλασιασμῶν αἴτιος γινόμενος καὶ ὅλως τῆς | 28 Pasqu. Τιτανικῆς γενεᾶς ἡγούμενος, ἀφ᾿ ἧς ἡ διαίρεσις τῶν ὄντων, διὰ δὲ τῶν καταπόσεων συνάγων τὰ ἑαυτοῦ πάλιν γεννήματα καὶ ἑνίζων πρὸς ἑαυτὸν καὶ ἀναλύων εἰς τὴν ἑαυτοῦ μονοειδῆ καὶ ἀμέριστον αἰτίαν. ἐπεὶ καὶ ὁ δημιουργὸς Ζεὺς παρ’ αὐτοῦ προσεχῶς ὑποδέχεται τὴν ἀλήθειαν τῶν ὄντων καὶ νοεῖ τὰ ἐν αὐτῶι πρώτως· μαντεύει μὲν γὰρ αὐτῶι καὶ ἡ Νύξ (fr. 103), ἀλλ’ ὁ πατὴρ προσεχῶς, καὶ πάντα τὰ μέτρα τῆς ὅλης δημιουργίας αὐτῶι ἐνδίδωσιν.

“For also mighty Krónos grants from on high the first causes of the intellectuals in the Dîmiourgós, and he presides over the whole of creation; wherefore, Zefs (Ζεὺς) calls him a daimôn, (as is said) by Orphéfs (Ὀρφεύς):

‘And raise up our generation, glorious daimôn!’

“And it is probable that he bears in himself the consummate causes of unifications and divisions. Indeed, he advances the divisions of the heavens into shares, the wholeness of the intellectual, becoming the cause of generative processions and multiplications, and leading the whole of the Titanic generation. From this, the divisibility of existing things (comes about). For through the swallowings, he gathers back together (into himself) those who have been produced from himself, and of unity with himself, and releasing them into the simplicity and undivided cause of himself. Whereas, also from himself, the Dîmiourgós Zefs attentively receives the truth of existing things, and conceives what is before him. For indeed, Nyx prophecies to him also, but the father (undertakes his purpose) attentively, and surrenders to him all the due allotments of the entire creation.”

(trans. by the author)

Eundem versum praebet idem in σχόλιον Πρόκλου επὶ Τιμαίου Πλάτωνος B prooem. (I 207, 11 Diehl):

πρὸς δὲ τὸν Κρόνον πάλιν μετὰ τοὺς δεσμοὺς μόνον οὐκ εὐχόμενός φησιν·

ὄρθου --- [δ’ ἡμετέρην γενεήν, ἀριδείκετε *] δαῖμον,

καὶ διὰ πάντων τῶν ἐχομένων τὴν τοῦ πατρὸς εὐμένειαν προκαλούμενος.

“But again to Saturn (Κρόνος), after the bonds, Jupiter (Ζεύς) all but praying says,

‘Dæmon, most fam’d, our progeny direct.’

“And in all that follows, he calls forth the benevolence of his father.”

(trans. Thomas Taylor, 1820)

* This section not in Kern’s manuscript, but apparently in that used by Taylor.

et in Plat. Alcibiad. I 103 a p. 384, 3 Cous.; σχόλιον Ὀλυμπιοδώρου επὶ Ἀλκιβιάδου αʹ Πλάτωνος I c. 3 p. 15 Creuz.:

καὶ Ὀρφεὺς τὸν Δία ποιεῖ πρὸς τὸν οἰκεῖον πατέρα λέγοντα·

ὄρθου --- δαίμων.

“And Orphéfs (Ὀρφεὺς) makes Zefs (Ζεύς) say to his own father:

‘You set it straight --- daimôn!’ ”

(trans. by the author)

Ἀπορίαι καὶ λύσεις περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν εἰς τὸν Πλάτωνος Παρμενίδην Δαμασκίου 270 (II 136, 27 Rue.):

οὐχὶ δὲ καὶ Ὀρφεὺς ἐν τῶι Κρόνωι ἐξάπτει τὰ πείσματα τῆς ὅλης δημιουργίας, ὅ γέ τοι δημιουργικός, καὶ εὔχεται πρὸς αὐτόν·

ὄρθου --- [δ’ ἡμετέρην γενεήν, ἀριδείκετε *] δαῖμον;

| 137 Rue. ἀπευθύνει ἄρα καὶ ἀπορθοῖ τὴν ὅλην κοσμοποιΐαν· ἔτι τοίνυν σαφέστερον οἱ Φοίνικες ταῦτα περὶ αὐτοῦ ἀξιοῦσιν, πρῶτον μὲν δαίμονα αὐτὸν ποιοῦντες εἰληχότα τὸν δημιουργόν.

* This section not in Kern’s text, but found in other manuscripts.

“But does not Orphéfs (Ὀρφεὺς) attach to Krónos the chains of all creation? At least (we can construe this) of the Dîmiourgós by means of his prayer to him:

‘And you set straight [our generation, glorious *] daimôn!’

“He restores (us from) anxiety and guides aright the whole of creation. Yet, therefore, clearly the Phoenicians deem him worthy, to first, indeed, make him a daimôn himself, the Dîmiourgós.”

(trans. by the author)

The story of the birth of the Gods: Orphic Rhapsodic Theogony.

We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology.

Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.

Introduction to the Thæí (the Gods): The Nature of the Gods.

How do we know there are Gods? Experiencing Gods.

The logo to the left is the principal symbol of this website. It is called the CESS logo, i.e. the Children of the Earth and the Starry Sky. The Pætilía (Petelia, Πετηλία) and other golden tablets having this phrase are the inspiration for the symbol. The image represents this idea: Earth (divisible substance) and the Sky (continuous substance) are the two kozmogonic substances. The twelve stars represent the Natural Laws, the dominions of the Olympian Gods. In front of these symbols is the seven-stringed kithára (cithara, κιθάρα), the the lyre of Apóllôn (Apollo, Ἀπόλλων). It (here) represents the bond between Gods and mortals and is representative that we are the children of Orphéfs (Orpheus, Ὀρφεύς).

PLEASE NOTE: Throughout the pages of this website, you will find fascinating stories about our Gods. These narratives are known as mythology, the traditional stories of the Gods and Heroes. While these tales are great mystical vehicles containing transcendent truth, they are symbolic and should not be taken literally. A literal reading will frequently yield an erroneous result. The meaning of the myths is concealed in code. To understand them requires a key. For instance, when a God kills someone, this usually means a transformation of the soul to a higher level. Similarly, sexual union with a God is a transformation.

We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology.

Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.

SPELLING: HellenicGods.org uses the Reuchlinian method of pronouncing ancient Greek, the system preferred by scholars from Greece itself. An approach was developed to enable the student to easily approximate the Greek words. Consequently, the way we spell words is unique, as this method of transliteration is exclusive to this website. For more information, visit these three pages:

Pronunciation of Ancient Greek

Transliteration of Ancient Greek

Pronouncing the Names of the Gods in Hellenismos

PHOTO COPYRIGHT INFORMATION: The many pages of this website incorporate images, some created by the author, but many obtained from outside sources. To find out more information about these images and why this website can use them, visit this link: Photo Copyright Information

DISCLAIMER: The inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) with the views of HellenicGods.org by the external sources from which they were obtained.

Further, the inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) by HellenicGods.org of the contents or views of any external sources from which they were obtained.

For more information: Inquire.hellenicgods@gmail.com

For answers to many questions: Hellenismos FAQ

© 2010 by HellenicGods.org. All Rights Reserved.

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT

free hit counter
Web Analytics Made Easy - StatCounter