ORPHIC FRAGMENT 130

OTTO KERN

HellenicGods.org

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT

For links to many more fragments: The Orphic Fragments of Otto Kern.


SUMMARY: In this fragment, Orpheus says that the beard of Kronos is always black.

130. (245) σχόλιον Πρόκλου επὶ Ἔργων καὶ Ἡμερῶν τοῦ Ἡσιόδου 113 (Gaisf. II 115, 9):

καὶ τοῦτο Κρόνιόν ἐστι· καὶ γὰρ τὸν Κρόνον ἀεὶ μελαίνας ἔχειν τὰς ἐπὶ τοῦ γενείου τρίχας φησὶν Ὀρφεύς· Πλάτων (Πολιτικὸς Πλάτωνος 270 d. e) δὲ τοὺς ἐπὶ τῆς Κρονίας περιόδου ἀποβάλλειν φησὶ τὸ γῆρας, καὶ ἀεὶ γίνεσθαι νεωτέρους.

“This too is of Krónos (Κρόνιόν); for even Orphéfs (Ὀρφεύς) says that Krónos always has hairs on his beard which are black; but Plátôn says these things [1] of the Age of Krónos, (of men) casting off old age, and becoming ever younger.”

(trans. by the author)

Lobeck I 511; M. Mayer Gigant. u. Titan. 238.

Compare to fragment 142.

[1] Πολιτικὸς Πλάτωνος 270 d. e:

Ξένος: γένος ὀλίγον τι περιλείπεται: περὶ δὲ τούτους ἄλλα τε παθήματα πολλὰ καὶ θαυμαστὰ καὶ καινὰ συμπίπτει, μέγιστον δὲ τόδε καὶ συνεπόμενον τῇ τοῦ παντὸς ἀνειλίξει τότε, ὅταν ἡ τῆς νῦν καθεστηκυίας ἐναντία γίγνηται τροπή.

Νεώτερος Σωκράτης: τὸ ποῖον;

Ξένος: ἣν ἡλικίαν ἕκαστον εἶχε τῶν ζῴων, αὕτη πρῶτον μὲν ἔστη πάντων, καὶ ἐπαύσατο πᾶν ὅσον ἦν θνητὸν ἐπὶ τὸ γεραίτερον ἰδεῖν πορευόμενον, μεταβάλλον δὲ πάλιν ἐπὶ τοὐναντίον οἷον νεώτερον καὶ ἁπαλώτερον ἐφύετο: καὶ τῶν μὲν πρεσβυτέρων αἱ λευκαὶ τρίχες ἐμελαίνοντο, τῶν δ᾽ αὖ γενειώντων αἱ παρειαὶ λεαινόμεναι πάλιν ἐπὶ τὴν παρελθοῦσαν ὥραν ἕκαστον καθίστασαν, τῶν δὲ ἡβώντων τὰ σώματα λεαινόμενα καὶ σμικρότερα καθ᾽ ἡμέραν καὶ νύκτα ἑκάστην γιγνόμενα πάλιν εἰς τὴν τοῦ νεογενοῦς παιδὸς φύσιν ἀπῄει, κατά τε τὴν ψυχὴν καὶ κατὰ τὸ σῶμα ἀφομοιούμενα: τὸ δ᾽ ἐντεῦθεν ἤδη μαραινόμενα κομιδῇ τὸ πάμπαν ἐξηφανίζετο. τῶν δ᾽ αὖ βιαίως τελευτώντων ἐν τῷ τότε χρόνῳ τὸ τοῦ νεκροῦ σῶμα τὰ αὐτὰ ταῦτα πάσχον παθήματα διὰ

“Stranger: ...and the survivors have many experiences wonderful and strange, the greatest of which, a consequence of the reversal of everything at the time when the world begins to turn in the direction opposed to that of its present revolution, is this.*

“Younger Socrates: What is that experience?

“Stranger: First the age of all animals, whatever it was at the moment, stood still, and every mortal creature stopped growing older in appearance and then reversed its growth and became, as it were, younger and more tender; the hoary locks of the old men grew dark, and bearded cheeks grew smooth again as their possessors reverted to their earlier ages, and the bodies of young men grew smoother and smaller day by day and night by night, until they became as new-born babes, to which they were likened in mind and body; and then at last they wasted away entirely and wholly disappeared. And the bodies of those who died by violence in those times quickly underwent the same changes, were destroyed, and disappeared in a few days.”

*The tale of Atreus (ed. about the age of Krónos) introduces the fanciful theory of the reversal of the revolution of the heavenly bodies, and this, especially in an age when the stars were believed to exercise a direct influence upon mankind and other creatures, naturally brings with it the reversal of all processes of growth. This leads to a new birth of mankind, and the Stranger then briefly describes the age of innocence, the fall of man and the barbarism that follows, and the partial restoration of man through divine interposition and the gift of the various arts of civilization. Plato does not offer this as a real explanation of the existing condition of the world, but it serves, like the myths introduced in other dialogues to present, in connection with accepted mythology, a theory which may account for some of the facts of life.

(trans. and note: Harold N. Fowler, 1921)


The story of the birth of the Gods: Orphic Theogony.

We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology.

Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.

Introduction to the Thæí (the Gods): The Nature of the Gods.

How do we know there are Gods? Experiencing Gods.

This logo is the principal symbol of this website. It is called the CESS logo, i.e. the Children of the Earth and the Starry Sky. The Pætilía (Petelia, Πετηλία) and other golden tablets having this phrase are the inspiration for the symbol. The image represents this idea: Earth (divisible substance) and the Sky (continuous substance) are the two kozmogonic substances. The twelve stars represent the Natural Laws, the dominions of the Olympian Gods. In front of these symbols is the seven-stringed kithára (cithara, κιθάρα), the the lyre of Apóllôn (Apollo, Ἀπόλλων). It (here) represents the bond between Gods and mortals and is representative that we are the children of Orphéfs (Orpheus, Ὀρφεύς).

PLEASE NOTE: Throughout the pages of this website, you will find fascinating stories about our Gods. These narratives are known as mythology, the traditional stories of the Gods and Heroes. While these tales are great mystical vehicles containing transcendent truth, they are symbolic and should not be taken literally. A literal reading will frequently yield an erroneous result. The meaning of the myths is concealed in code. To understand them requires a key. For instance, when a God kills someone, this usually means a transformation of the soul to a higher level. Similarly, sexual union with a God is a transformation.

We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology.

Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.

SPELLING: HellenicGods.org uses the Reuchlinian method of pronouncing ancient Greek, the system preferred by scholars from Greece itself. An approach was developed to enable the student to easily approximate the Greek words. Consequently, the way we spell words is unique, as this method of transliteration is exclusive to this website. For more information, visit these three pages:

Pronunciation of Ancient Greek

Transliteration of Ancient Greek

Pronouncing the Names of the Gods in Hellenismos

PHOTO COPYRIGHT INFORMATION: The many pages of this website incorporate images, some created by the author, but many obtained from outside sources. To find out more information about these images and why this website can use them, visit this link: Photo Copyright Information

DISCLAIMER: The inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) with the views of HellenicGods.org by the external sources from which they were obtained.

Further, the inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) by HellenicGods.org of the contents or views of any external sources from which they were obtained.

For more information: Inquire.hellenicgods@gmail.com

For answers to many questions: Hellenismos FAQ

© 2010 by HellenicGods.org. All Rights Reserved.

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT