ORPHIC FRAGMENT 4 - OTTO KERN

HellenicGods.org

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT

For links to many more fragments: The Orphic Fragments of Otto Kern.

SUMMARY: The first two fragments talk of Plato saying, according to Mousaios, that the just are rewarded and the unjust are punished. The other fragments claim that Homer and Pindar take things from Orpheus.

4. (227. 267) Πολιτεία Πλάτωνος Book II 363 c. d:

Μουσαῖος δὲ τούτων (sc. Hesiodi et Homeri) νεανικώτερα τἀγαθὰ καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ παρὰ θεῶν διδόασιν τοῖς δικαίοις· εἰς Ἅιδου γὰρ ἀγαγόντες τῶι λόγωι καὶ κατακλίναντες καὶ συμπόσιον τῶν ὁσίων κατασκευάσαντες ἐστεφανωμένους ποιοῦσιν τὸν ἅπαντα χρόνον ἤδη διάγειν μεθύοντας, ἡγησάμενοι κάλλιστον ἀρετῆς μισθὸν μέθην αἰώνιον. οἱ δ᾽ ἔτι τούτων μακροτέρους ἀποτείνουσιν μισθοὺς παρὰ θεῶν· παῖδας γὰρ παίδων φασὶ καὶ γένος κατόπισθεν λείπεσθαι τοῦ ὁσίου καὶ εὐόρκου. ταῦτα δὴ καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἐγκωμιάζουσιν δικαιοσύνην· τοὺς δὲ ἀνοσίους αὖ καὶ ἀδίκους εἰς πηλόν τινα κατορύττουσιν ἐν Ἅιδου καὶ κοσκίνωι ὕδωρ ἀναγκάζουσι φέρειν, ἔτι τε ζῶντας εἰς κακὰς δόξας ἄγοντες, ἅπερ Γλαύκων περὶ τῶν δικαίων δοξαζομένων δὲ ἀδίκων διῆλθε τιμωρήματα, ταῦτα περὶ τῶν ἀδίκων λέγουσιν, ἄλλα δὲ οὐκ ἔχουσιν. ὁ μὲν οὖν ἔπαινος καὶ ὁ ψόγος οὗτος ἑκατέρων.

“Still grander are the gifts of heaven which Musaeus and his son vouchsafe to the just; they take them down into the world below, where they have the saints lying on couches at a feast, everlastingly drunk, crowned with garlands; their idea seems to be that an immortality of drunkenness is the highest meed (reward) of virtue. Some extend their rewards yet further; the posterity, as they say, of the faithful and just shall survive to the third and fourth generation. This is the style in which they praise justice. But about the wicked there is another strain; they bury them in a slough (swamp) in Hades, and make them carry water in a sieve; also while they are yet living they bring them to infamy, and inflict upon them the punishments which Glaucon described as the portion of the just who are reputed to be unjust; nothing else does their invention supply. Such is their manner of praising the one and censuring the other.”

(trans. Benjamin Jowett, 1892)

Qui filius Musaei dictus sit, dubium. Quamvis de Eumolpo certe cogitari possit (Maaβ Orph. 111), tamen Orphicos a Platone significatos esse credimus (Rohde Psyche II6 129 n. 3).

Cf. Βίοι Παράλληλοι Πλουτάρχου· Κίμωνος και Λευκόλλου Σύγκρισις c. 1:

Πλάτων ἐπισκώπτει τοὺς περὶ τὸν Ὀρφέα τοῖς εὖ βεβιωκόσι φάσκοντας ἀποκεῖσθαι γέρας ἐν Ἅιδου μέθην αἰώνιον.

“...like that life of eternal drunkenness which Plato sneers at the Orphic school for promising to their disciples as their reward hereafter.” (trans. Aubrey Stewart & George Long, 1844–1848)

Verba παῖδας γὰρ παίδων κτλ. Homerum ex Orpheo mutuatum esse opinatur Commentary of the Aeneid by Maurus Servius Honoratus III 98:

(‘et nati natorum et qui nascentur ab illis’ [Aeneid 3.98]) nati natorum propter illud ‘et mansuram urbem’. nam oraculum semper ad petita respondet. sane hic versus Homeri Ἰλιὰς Ὁμήρου 20.308 (καὶ παιδων παῖδες, τοί κεν μετόπισθε γένωνται. ‘...he and his children's children that shall be born hereafter.’ [trans. Samuel Butler, 1898.] Cf. Macrobius Saturnalia V 3, 8) est, quem et ipse de Orpheo sustulit, item Orpheus de oraculo Apollinis Hyperborei.

The words “παῖδας γὰρ παίδων κτλ. (“for they say that the children’s children etc.” See Πολιτεία Πλάτωνος 2.363 d and Ἰλιὰς Ὁμήρου 20.308) Servius believes Ómiros (Ὅμηρος) derived from Orphéfs (Ὀρφεύς):

“(‘and the children of our children and those who will be begotten by them’ Aeneid 3.98) The children of our children, on account of that ‘and the city that will continue.’ For the oracle always answers petitions. Truly this verse is from Homer, and he takes it from Orpheus, likewise, Orpheus from the oracle of Apollo Hyperborean.”

(trans. by the author)

Lobeck II 952 n. X; Gruppe Suppl. 719 n. 1; Dieterich Nekyia 131 n. 3; R. Hirzel Der Eid 111 n., qui cum verbis Platonis γένος --- τοῦ ὁσίου καὶ εὐόρκου comparat Ὀλυμπιονῖκαι Πινδάρου III 73 (? 3.41):

εὐσεβεῖ γνώμαι φυλάσσοντες μακάρων τελετάς

et carminis Orphici ΟΡΚΟΙ mentionem facit.

“In pious judgment, observing the rites of the Happy Ones.”

and makes a suggestion of Orphic verse.


The story of the birth of the Gods: Orphic Rhapsodic Theogony.

We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology.

Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.

Introduction to the Thæí (the Gods): The Nature of the Gods.

How do we know there are Gods? Experiencing Gods.

This logo is the principal symbol of this website. It is called the CESS logo, i.e. the Children of the Earth and the Starry Sky. The Pætilía (Petelia, Πετηλία) and other golden tablets having this phrase are the inspiration for the symbol. The image represents this idea: Earth (divisible substance) and the Sky (continuous substance) are the two kozmogonic substances. The twelve stars represent the Natural Laws, the dominions of the Olympian Gods. In front of these symbols is the seven-stringed kithára (cithara, κιθάρα), the the lyre of Apóllôn (Apollo, Ἀπόλλων). It (here) represents the bond between Gods and mortals and is representative that we are the children of Orphéfs (Orpheus, Ὀρφεύς).

PLEASE NOTE: Throughout the pages of this website, you will find fascinating stories about our Gods. These narratives are known as mythology, the traditional stories of the Gods and Heroes. While these tales are great mystical vehicles containing transcendent truth, they are symbolic and should not be taken literally. A literal reading will frequently yield an erroneous result. The meaning of the myths is concealed in code. To understand them requires a key. For instance, when a God kills someone, this usually means a transformation of the soul to a higher level. Similarly, sexual union with a God is a transformation.

We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology.

Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.

SPELLING: HellenicGods.org uses the Reuchlinian method of pronouncing ancient Greek, the system preferred by scholars from Greece itself. An approach was developed to enable the student to easily approximate the Greek words. Consequently, the way we spell words is unique, as this method of transliteration is exclusive to this website. For more information, visit these three pages:

Pronunciation of Ancient Greek

Transliteration of Ancient Greek

Pronouncing the Names of the Gods in Hellenismos

PHOTO COPYRIGHT INFORMATION: The many pages of this website incorporate images, some created by the author, but many obtained from outside sources. To find out more information about these images and why this website can use them, visit this link: Photo Copyright Information

DISCLAIMER: The inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) with the views of HellenicGods.org by the external sources from which they were obtained.

Further, the inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) by HellenicGods.org of the contents or views of any external sources from which they were obtained.

For more information: Inquire.hellenicgods@gmail.com

For answers to many questions: Hellenismos FAQ

© 2010 by HellenicGods.org. All Rights Reserved.

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT

free hit counter
Web Analytics