ORPHIC FRAGMENT 154

OTTO KERN

HellenicGods.org

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT

For links to many more fragments: The Orphic Fragments of Otto Kern.


SUMMARY: In this fragment, Nyx tells Zeus that when Cronus is drunk with honey in the oaken wood, that he should then bind him.

154. (114) Περὶ του εν Ὀδυσσεία τῶν νυμφῶν ἄντρου Πορφυρίου 16 p. 67, 21 Nauck:

παρὰ δὲ τῶι Ὀρφεῖ ὁ Κρόνος μέλιτι ὑπὸ Διὸς ἐνεδρεύεται· πλησθεὶς γὰρ μέλιτος μεθύει καὶ σκοτοῦται ὡς ἀπὸ οἴνου καὶ ὑπνοῖ ὡς παρὰ Πλάτωνι (Συμπόσιον Πλάτωνος 203 b) ὁ Πόρος τοῦ νέκταρος πλησθείς· οὔπω γὰρ | 67 Nauck οἶνος ἦν. φησὶ γὰρ παῥ Ὀρφεῖ ἡ Νὺξ τῶι Διὶ ὑποτιθεμένη τὸν διὰ μέλιτος δόλον

εὖτ' ἂν δή μιν ἴδηαι ὑπὸ δρυσὶν ὑψικόμοισιν

ἔργοισιν μεθύοντα μελισσάων ἐριβόμβων,

αὔτικά μιν δῆσον

αὐτόν. ὃ καὶ πάσχει ὁ Κρόνος καὶ δεθεὶς ἐκτέμνεται ὡς ὁ Οὐρανός, τοῦ θεολόγου δί ἡδονῆς δεσμεῖσθαι καὶ κατάγεσθαι τὰ θεῖα εἰς γένεσιν αἰνισσομένου ἀποσπερματίζειν τε δυνάμεις εἰς ἡδονὴν ἐκλυθέντα. ὅθεν ἐπιθυμίαι μὲν συνουσίας τὸν Οὐρανὸν κατιόντα εἰς Γῆν ἐκτέμνει Κρόνος· ταὐτὸ δὲ τῆι ἐκ συνουσίας ἡδονῆι παρίσταται αὐτοῖς ἡ τοῦ μέλιτος, ὑφ' οὗ δολωθεὶς ὁ Κρόνος ἐκτέμνεται. πρῶτος γὰρ τῶν ἀντιφερομένων τῶι Οὐρανῶι ὁ Κρόνος ἐστὶ καὶ ἡ τούτου σφαῖρα. κατίασι δὲ δυνάμεις ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἀπὸ τῶν πλανωμένων. ἀλλὰ τὰς μὲν ἐξ οὐρανοῦ δέχεται Κρόνος, τὰς δ' ἀπὸ τοῦ Κρόνου Ζεύς.

“In Orpheus, likewise, Saturn (Κρόνος) is ensnared by Jupiter (Ζεύς) through honey. For Saturn, being filled with honey, is intoxicated, his senses are darkened, as if from the effects of wine, and he sleeps; just as Porus (Πόρος), in the banquet of Plato (Συμπόσιον Πλάτωνος 203 b), is filled with nectar; for wine was not (says he) yet known. The Goddess Night (Νύξ), too, in Orpheus, advises Jupiter to make use of honey as an artifice. For she says to him:

‘When stretch'd beneath the lofty oaks you view,

with honey by the bees produc'd

Sunk in ebriety (intoxication), fast bind the God.’

“This therefore, takes place, and Saturn being bound is emasculated in the same manner as Heaven (Οὐρανός); the theologist obscurely signifying by this that divine natures become through pleasure bound, and drawn down into the realms of generation; and also that, when dissolved in pleasure they emit certain seminal powers. Hence Saturn emasculates Heaven, when descending to earth through a desire of generation. But the sweetness of honey signifies, with theologists, the same thing as the pleasure arising from generation, by which Saturn, being ensnared, was castrated. For Saturn, and his sphere, are the first of the orbs that move contrary to the course of Cœlum or the heavens. Certain powers, however, descend both from Heaven (or the inerratic sphere) and the planets. But Saturn receives the powers of Heaven, and Jupiter the powers of Saturn.”

(trans. Thomas Taylor, 1823)

σχόλιον Πρόκλου επὶ Τιμαίου Πλάτωνος 35 b (II 208, 30 Diehl):

παραδειγματικὰ δὲ αἱ τομαὶ τοῦ πατρὸς καὶ οἱ δεσμοί· καὶ γὰρ τέμνει πρώ | 209 Diehl τως ἐκεῖνον καὶ δεσμοῖ τοῖς ἀρρήκτοις δεσμοῖς, ταῦτα καὶ τῶν θεολόγων αἰνισσομένων, ὁπόταν λέγωσι τάς τε Κρονίας ἐκτομὰς καὶ τοὺς δεσμούς, οἷς ἑαυτὸν λέγεται περιβάλλειν ὁ τοῦ παντὸς ποιητής, ὧν καὶ ὁ ἐν Κρατύλωι (404 a) διαμνημονεύει Σωκράτης.

“And the paradigmatic causes are the sections and bonds of the father. For he first cuts, and binds with ineffable bonds. These things also, are obscurely indicated by theologists when they speak of the Saturnian sections and bonds with which the maker of the universe is said to surround himself, and which are mentioned by Socrates in the Cratylus (404 a).”

(trans. Thomas Taylor, 1820)

Herm. XLIX; Lobeck I 516; Dieterich Abraxas 76; M. Mayer apud Rosch. II 1470; Pohlenz N. Jahrb. XXXVII 1916, 591 n. 2.

Saturn, the inventor of honey and fruits, at Cyrene in Macrobius Saturnalia I 7.25:

huic deo insertiones surculorum pomorumque educationes et omnium cuiuscemodi fertilium tribuunt disciplinas. Cyrenenses etiam, cum rem divinam ei faciunt, ficis recentibus coronantur placentasque mutuo missitant, mellis et fructuum repertorem Saturnum aestimantes.

“To the God (Saturn/ Κρόνος) in this place they assign the methods of grafting shoots, rearing fruit trees and every kind of produce. The Cyrenians even now, when they make divine sacrifice to him, wear garlands of fresh figs and send each other cakes, as they value Saturn as the inventor (or discoverer, repertorem) of honey and fruit.”

(trans. by the author)

The binding of Krónos is employed metaphorically in ὕμνος Ὀρφέως 13.2-5 Κρόνου:

ποικιλόβουλ', ἀμίαντε, μεγασθενές, ἄλκιμε Τιτάν,

ὃς δαπανᾷς μὲν ἅπαντα καὶ αὔξεις ἔμπαλιν αὐτός,

δεσμοὺς ἀρῥήκτους ὃς ἔχεις κατ' ἀπείρονα κόσμον

αἰῶνος, Κρόνε παγγενέτωρ.

“Oh clever, pure, mighty, brave Titán,

you consume all things and restore them yourself,

you possess unbreakable bonds over the unlimited world,

Oh Krónos father of all time.”

(trans. by the author)

magicamque vim eis inesse iubet pap. mag. Paris. vs. 232 (Dieterich 1. 1. 77):

ποίησον, ὃ λέγω, Ταρταροῦχε παρθένε,

ἔδησα δεσμοῖς τοῖς Κρόνου τὸν σὸν πόλον.

“Bring about what I say, oh Maiden of Tártaros!

I bound your axis (πόλον) to the chains of Krónos!”

(trans. by the author)


The story of the birth of the Gods: Orphic Theogony.

We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology.

Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.

Introduction to the Thæí (the Gods): The Nature of the Gods.

How do we know there are Gods? Experiencing Gods.

This logo is the principal symbol of this website. It is called the CESS logo, i.e. the Children of the Earth and the Starry Sky. The Pætilía (Petelia, Πετηλία) and other golden tablets having this phrase are the inspiration for the symbol. The image represents this idea: Earth (divisible substance) and the Sky (continuous substance) are the two kozmogonic substances. The twelve stars represent the Natural Laws, the dominions of the Olympian Gods. In front of these symbols is the seven-stringed kithára (cithara, κιθάρα), the the lyre of Apóllôn (Apollo, Ἀπόλλων). It (here) represents the bond between Gods and mortals and is representative that we are the children of Orphéfs (Orpheus, Ὀρφεύς).

PLEASE NOTE: Throughout the pages of this website, you will find fascinating stories about our Gods. These narratives are known as mythology, the traditional stories of the Gods and Heroes. While these tales are great mystical vehicles containing transcendent truth, they are symbolic and should not be taken literally. A literal reading will frequently yield an erroneous result. The meaning of the myths is concealed in code. To understand them requires a key. For instance, when a God kills someone, this usually means a transformation of the soul to a higher level. Similarly, sexual union with a God is a transformation.

We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology.

Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.

SPELLING: HellenicGods.org uses the Reuchlinian method of pronouncing ancient Greek, the system preferred by scholars from Greece itself. An approach was developed to enable the student to easily approximate the Greek words. Consequently, the way we spell words is unique, as this method of transliteration is exclusive to this website. For more information, visit these three pages:

Pronunciation of Ancient Greek

Transliteration of Ancient Greek

Pronouncing the Names of the Gods in Hellenismos

PHOTO COPYRIGHT INFORMATION: The many pages of this website incorporate images, some created by the author, but many obtained from outside sources. To find out more information about these images and why this website can use them, visit this link: Photo Copyright Information

DISCLAIMER: The inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) with the views of HellenicGods.org by the external sources from which they were obtained.

Further, the inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) by HellenicGods.org of the contents or views of any external sources from which they were obtained.

For more information: Inquire.hellenicgods@gmail.com

For answers to many questions: Hellenismos FAQ

© 2010 by HellenicGods.org. All Rights Reserved.

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT

free hit counter
Web Analytics