ORPHIC FRAGMENT 114

OTTO KERN

HellenicGods.org

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT

For links to many more fragments: The Orphic Fragments of Otto Kern.


SUMMARY: This set of fragments begins with one stating that Earth, unknown to Uranus, gave birth to the Seven Pairs of Titans.

114. (95) σχόλιον Πρόκλου επὶ Τιμαίου Πλάτωνος 40e (III 184, 1 Diehl):

δόξειε γὰρ ἂν (sc. ὁ Πλάτων) τοῦτο λέγειν οὐχ ἑπομένως ταῖς <Ὀρφικαῖς> [1] ἀρχαῖς· ἐκεῖ γὰρ ἀδελφοὶ λέγονται τούτων, ἀλλ' οὐ γεννήτορες· τίκτει γὰρ ἡ Γῆ λαθοῦσα τὸν Οὐρανόν [2], ὥσ φησιν ὁ θεολόγος·

ἑπτὰ μὲν εὐειδεῖς [3] κούρας (ἑλικώπιδας, ἁγνάς,)

ἑπτὰ δὲ παῖδας ἄνακτας (ἐγείνατο λαχνήεντας)·

θυγατέρας μὲν (τίκτε?) Θέμιν καὶ ἐΰφρονα Τηθὺν

Μνημοσύνην τε βαθυπλόκαμον Θείαν τε μάκαιραν,

ἠδὲ Διώνην τίκτεν ἀριπρεπὲς εἶδος ἔχουσαν

Φοίβην τε Ῥείην τε, Διὸς γενέτειραν ἄνακτος·

παῖδας δὲ ἄλλους τοσούτους·

Κοῖόν τε Κρῖόν τε μέγαν Φόρκυν τε κραταιὸν

καὶ Κρόνον Ὠκεανόν θ' Ὑπερίονά τ' Ἰαπετόν τε.

τούτων οὖν παρὰ τῶι θεολόγωι προαναγεγραμμένων πῶς ὁ Τίμαιος ἐξ Ὠκεανοῦ καὶ Τηθύος (de Tethye v. etiam in σχόλιον Πρόκλου επὶ Τιμαίου Πλάτωνος 40e [III 179, 8 Diehl]) παράγει Κρόνον τε καὶ Ρέαν;

“For he (Πλάτων) may seem to say this, contrary to the Orphic [1] principles; there, in fact, they are called brothers of these, but not fathers; for Yî (Γῆ) generates, unseen from Ouranós [2], so the theologian declares:

‘Seven comely daughters [3] indeed, (with lovely eyes, chaste).

And seven lordly sons, born with hair;

Indeed, (she begot) the daughters Thǽmis (θέμις) and cheerful Tîthýs (Τηθύς)

Both thick-haired Mnîmosýnî (Μνημοσύνη) and happy Theia (Φεία),

And she begot Dióhnî (Διώνη), possessed of stately form,

And Phívî (Φοίβη), and Rhǽa (Ῥέα), the mother of Zefs (Ζεὺς) the king.’

“Now the other children were as many:

‘Kíos (Κοῖος) and Kreios (Κρεῖος) and mighty Phórkys (Φόρκυς)

And Krónos (Κρόνος), Ôkæanós (Ὠκεανός); both Ypæríôn (Ὑπερίων) and Iapætós (Ἰαπετός).’

“From these things, which certainly had been written by the theologian prior to (Plato), how did Tímaios produce Krónos and Rǽa (on Tîthýs see also in σχόλιον Πρόκλου επὶ Τιμαίου Πλάτωνος 40e [III 179, 8 Diehl]) from Ôkæanós and Tîthýs?”

(trans. by the author)

[1] <Ὀρφικαῖς> dubitanter Diehl.

[2] Translator’s note: I am following Thomas Taylor, who translates this (τίκτει γὰρ ἡ Γῆ λαθοῦσα τὸν Οὐρανόν), “Earth latently bore from Heaven.” But Οὐρανόν is accusative and seems to be the direct object of τίκτει “she generates,” which would give a different translation, “for Yî (Γῆ) generates Ouranós unseen.” Nonetheless, Taylor’s translation seems more logical, for if you consider what comes next...the birth of the Titans...he is saying that she bore the Titans secretly.

[3] εὐώδεις Próklos uses here; but compare elsewhere in the same book σχόλιον Πρόκλου επὶ Τιμαίου Πλάτωνος 31 a (I 450, 16 Diehl):

κατὰ γὰρ τὴν τρίτην γονὴν ἡ Γῆ προήγαγεν· ἑπτὰ μὲν εὐειδεῖς κούρας, ἑλικώπιδας, ἁγνάς,

‘ἑπτὰ δὲ παῖδας ἄνακτας ἐγείνατο λαχνήεντας’ unde vs. 1. 2 supplevi.

“For according to a third progeny, Earth produced [as the theologist says,]

‘seven pure beautiful virgins with rolling eyes, and seven sons that were kings, with fine long hair.’ ”

(trans. Thomas Taylor, 1820)

The same in σχόλιον Πρόκλου επὶ Τιμαίου Πλάτωνος 40 e (III 189, 2 Diehl):

ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν κρειττόνων γένῶν τῶν ὑπ’ αὐτοὺς τεταγμένων ἔοικε τὸ ‘ὅσοι μετὰ τούτων’ δηλοῦν τούς τε λοιποὺς Τιτᾶνας, Κοῖον καὶ Ὑπερίονα, Κρεῖον, Ἰαπετόν, Φόρκυν, καὶ τὰς λοιπὰς Τιτανίδας, τὴν Φοίβην, τὴν Θείαν, τὴν Μνημοσύνην, τὴν Θέμιν, τὴν Διώνην, μεθ’ ὧν ὁ Κρόνος καὶ ἡ Ῥέα προῆλθον, καὶ τοὺς ἅμα τῶι Φόρκυι προελθόντας, τὸν Νηρέα, τὸν Θαύμαντα, τὴν κινητικωτάτην Εὐρυβίαν, καὶ τοὺς μάλιστα τὴν γένεσιν ὅλην συνέχοντας. ἐκεῖνο μὴν γινώσκειν ἄξιον, ὡς οὐ προσῆκεν ἀκριβολογεῖσθαι περὶ τῆς ἐν αὐτοῖς τάξεως, πότερον ὁ Κρόνος ἐστὶν ὑπέρτερος ἢ ὁ Φόρκυς· ἕνωσις γὰρ αὐτῶν ἐστι καὶ ὁμοιότης.

“By the words also ‘such as subsist together with these,’ Plato appears to signify the remaining Titans viz. Cœus and Hyperion, Crœus, Iapetus, and likewise the remaining Titannidæ, viz. Phœbe, Theia, Mnemosyne, Themis, and Dione, with whom Saturn (Κρόνος) and Rhea proceeded into light. Also, those that proceeded together with Phorcys, viz. Nereus and Thaumas, the most motive Eurybia, and those who especially contain and connect the whole of generation. Moreover, it is worth while to observe that it is not proper to discuss accurately the arrangement in these divinities, and whether Saturn or Phorcys is the superior deity; for they are united and similar to each other.” (trans. Thomas Taylor, 1820)

On the same passage of Plátôn in Chalcidius 127 p. 192, 3 Wrobel:

simul exponit ea, quae Orpheus et Linus et Musaeus de divinis potestatibus vaticinati sunt, non quo delectaretur aut crederet, sed quod tanta esset auctoritas vaticinantium, ut iis (ut hisque CU 1. 2) adseverantibus parcius credi non oporteret.

“At the same time it sets forth those things that Orpheus, Linus, and Musaeus were prophesying with divine powers, not that they were charmed or confident in them, but because the authority of those oracles was so great that it was not proper to give scanty credit asserting them.”

(trans. by the author)

Damáskios looks at this also in Ἀπορίαι καὶ λύσεις περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν εἰς τὸν Πλάτωνος Παρμενίδην Δαμασκίου 265 (II 131, 11 Rue.) and 267 (II 134, 24 Rue.); v. Kroll Philol. LIII 1894, 419 n. 4.

On Thǽmis compare in σχόλιον Πρόκλου επὶ Πολιτείας Πλάτωνος II 94, 18 Kr.:

(ἡ δὲ αὖ Ἀνάγκη παρίστησι τὴν μίαν θεότητα τὴν προεστῶσαν τῆς εἱμαρμένης καὶ τὴν τάξιν τῶν οὐρανίων κυβερνῶσαν, αὐτὴν δηλοῦσα) τὴν παρὰ τοῖς θεολόγοις Θέμιν,

(“But again Anángî (Ἀνάγκη) stands beside one divinity, placed in front as decreed by fate, and governing an arrangement from the heavens, making her visible) with Thǽmis (Θέμις) beside her, (as is said) by the theologians.”

(trans. by the author)

In the same text p. 345, 4 Kr.:

ἀλλὰ καὶ ὅτι τῆι Θέμιδι τὴν αὐτὴν εἶναι τὴν Ἀνάγκην ταύτην οἰητέον, οὐ μόνον ἐκ τῶν Ἑλληνικῶν θεογονιῶν πιστόν and fragments 126 and 144.

“But that even with Thǽmis (Θέμις) one must suppose her to be Anángî (Ἀνάγκη), (an idea) not only trusted by the Hellenic theologians...” (trans. by the author) and fragments 126 and 144.

Herm. VIII vs. 21; Lobeck I 505; Schuster 8; Gruppe Suppl. 702; Holwerda 316; J. Kroll Lehren des Hermes Trismegist. 239.

See fragment 16.

Θεογονία Ἡσιόδου vs. 133 on Γαῖα:

Οὐρανῶι εὐνηθεῖσα τέκ᾽ Ὠκεανὸν βαθυδίνην,

Κοῖόν τε Κρῖόν θ᾽ Ὑπερίονά τ᾽ Ἰαπετόν τε

Θείαν τε Ῥείαν τε Θέμιν τε Μνημοσύνην τε

Φοίβην τε χρυσοστέφανον Τηθύν τ᾽ ἐρατεινήν.

“But afterwards she lay with Heaven and bore deep-swirling Oceanus,

Coeus and Crius and Hyperion and Iapetus,

Theia and Rhea, Themis and Mnemosyne and

gold-crowned Phoebe and lovely Tethys.”

(trans. Hugh G. Evelyn-White, 1914)


The story of the birth of the Gods: Orphic Theogony.We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology. Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.Introduction to the Thæí (the Gods): The Nature of the Gods.How do we know there are Gods? Experiencing Gods.

This logo is the principal symbol of this website. It is called the CESS logo, i.e. the Children of the Earth and the Starry Sky. The Pætilía (Petelia, Πετηλία) and other golden tablets having this phrase are the inspiration for the symbol. The image represents this idea: Earth (divisible substance) and the Sky (continuous substance) are the two kozmogonic substances. The twelve stars represent the Natural Laws, the dominions of the Olympian Gods. In front of these symbols is the seven-stringed kithára (cithara, κιθάρα), the the lyre of Apóllôn (Apollo, Ἀπόλλων). It (here) represents the bond between Gods and mortals and is representative that we are the children of Orphéfs (Orpheus, Ὀρφεύς).

PLEASE NOTE: Throughout the pages of this website, you will find fascinating stories about our Gods. These narratives are known as mythology, the traditional stories of the Gods and Heroes. While these tales are great mystical vehicles containing transcendent truth, they are symbolic and should not be taken literally. A literal reading will frequently yield an erroneous result. The meaning of the myths is concealed in code. To understand them requires a key. For instance, when a God kills someone, this usually means a transformation of the soul to a higher level. Similarly, sexual union with a God is a transformation.

We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology.

Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.

SPELLING: HellenicGods.org uses the Reuchlinian method of pronouncing ancient Greek, the system preferred by scholars from Greece itself. An approach was developed to enable the student to easily approximate the Greek words. Consequently, the way we spell words is unique, as this method of transliteration is exclusive to this website. For more information, visit these three pages:

Pronunciation of Ancient Greek

Transliteration of Ancient Greek

Pronouncing the Names of the Gods in Hellenismos

PHOTO COPYRIGHT INFORMATION: The many pages of this website incorporate images, some created by the author, but many obtained from outside sources. To find out more information about these images and why this website can use them, visit this link: Photo Copyright Information

DISCLAIMER: The inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) with the views of HellenicGods.org by the external sources from which they were obtained.

Further, the inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) by HellenicGods.org of the contents or views of any external sources from which they were obtained.

For more information: Inquire.hellenicgods@gmail.com

For answers to many questions: Hellenismos FAQ

© 2010 by HellenicGods.org. All Rights Reserved.

HOME GLOSSARY RESOURCE ART LOGOS CONTACT

Web Analytics