ORPHIC FRAGMENT 66 - OTTO KERN

HellenicGods.org

HOME          GLOSSARY           RESOURCE           ART          LOGOS          CONTACT

For links to many more fragments: The Orphic Fragments of Otto Kern.

SUMMARY: Time gave birth to Aithír causing a vast chasm to open.

66.  (52) σχόλιον Πρόκλου επί Πολιτείας Πλάτωνος II 138, 8 Kr. (v. Kroll Philol. LIII 1894, 561):

τίνες δὴ οὖν αἱ δυάδες αὗται; πρῶτον μὲν οὖν ἐκεῖνό μοι δοκεῖ μὴ παρέργως ὁ Πλάτων ὀνομάσαι χάσματα τὰς δύο δυάδας, ἀλλ᾿ εἰδὼς καὶ τὸν θεολόγον Ὀρφέα τούτῳ τῷ ὀνόματι καλοῦντα τὴν πασῶν κινήσεων καὶ προόδων πρωτουργὸν ἐν τοῖς νοητοῖς αἰτίαν, ἣν οἱ Πυθαγόρειοι δυάδα νοητὴν καὶ ἀόριστον προσηγόρευον·

a   Αἰθέρα μὲν Χρόνος οὗτος ἀγήραος, 1 ἀφθιτόμητις γείνατο καὶ μέγα χάσμα πελώριον ἔνθα καὶ ἔνθα.

καὶ μικρὸς ὕστερον· fr. 72

“What in fact are the dyads themselves? Well first then, one should not think that they are cursory, for Plátôn named the two dyads ‘chasms.' Another understanding, the theologian Orphéfs suggests by this name, that the causes of all motions and progressing primary motions lie in the intelligible, whereas the Pythagoreans call the dyad intelligible and indefinite:

a   ‘Indeed, Time (Χρόνος), the undecaying one, of immortal counsel, begot Aithír and a vast wide chasm opened on this side and that,’

and a little (one) after." (trans. by the author)

Vs. 2 καὶ μέγα ... ἔνθα citant etiam Syrian. in Aristot. Metaph. B 4 p. 1000 b 14 (43, 30 Kr.), Simplic. in Aristot. Phys. IV, 1 p. 208 b 29 (I 528, 12 Diels): 

ἔοικε δὲ τοιαύτη τις τότε τῶν Ἡσιόδου ἐπῶν ἐπιπολάζειν ἐξήγησις τὸ Χάος εἰς χώραν μεταλαμβάνουσα. δηλοῖ δὲ οὐ χώραν ἀλλὰ τὴν ἀπειροειδῆ καὶ πεπληθυσμένην τῶν θεῶν αἰτίαν, ἣν 'Ορφεὺς ‟χάσμα πελώριον'' ἐκάλεσε. μετὰ γὰρ τὴν μίαν τῶν πάντων ἀρχήν, ἣν 'Ορφεὺς Χρόνον ἀνυμνεῖ ὡς μέτρον οὖσαν τῆς μυθικῆς τῶν θεῶν γενέσεως, Αἰθέρα καὶ τὸ “πελώριον χάσμὰ” προελθεῖν φησι, τὸν μὲν τῆς περατοειδοῦς προόδου τῶν θεῶν αἴτιον, τὸ δὲ τῆς ἀπειροειδοῦς. καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ·

b   οὐδέ τι πεῖραρ 2 ὑπῆν, 3 οὐ πυθμήν, οὐδέ 4 τις ἕδρα.

b   “but to subsist without limit, without bottom, without any dwelling place.” (trans. by the author) 

Procl. laudat in Platon. Parmenid. 137 d VI p. 1120, 28 Cous. οὐδέ τι πεῖρας ὑπῆν, in Tim. 30 a (I 385, 29 Diehl) χάσμα μὲν γάρ ἐστιν ὡς χώρα τῶν εἰδῶν καὶ τόπος, οὔτε δὲ πεῖραρ οὔτε | 386 Diehl πυθμὴν οὔτε ἕδρα περὶ αὐτήν ἐστιν, ὡ  ἄστατον καὶ ἄπειρον καὶ ἀόριστον οὖσαν· ἀζηχὲς δὲ αὖ σκότος καὶ αὐτὴ ὡς ἀνείδεον λαχοῦσα τὴν φύσιν ὀνομάζοιτο ἄν ---  ὥστε καὶ Ὀ. κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἀπὸ τῆς πρωτίστης τῶν νοητῶν ύποστάσεως παράγει τὴν ὕλην· ἐκεῖ γὰρ τὸ ἀζηχὲς σκότος καὶ τὸ ἄπειρον, καὶ ταῦτα μὲν κρειττόνως τῶν ἐφεξῆς, τῇ δὲ ὕλῃ τὸ ἀλαμπὲς δι’ ἔνδειαν καὶ τὸ ἄπειρον, οὐ κατὰ δυνάμεως περιουσίαν, ἀλλὰ κατ' ἔλλειψιν, in Tim. 30 c. d (I 428, 4 Diehl) ἦν δὲ τὸ ὠιὸν ἐκεῖνο τοῦ τε Αἰθέρος ἔγγονον καὶ τοῦ Χάους, ὧν ὁ μὲν κατὰ τὸ πέρας ἵδρυται τῶν νοητῶν, ὸ δὲ κατὰ τὸ ἄπειρον. ὃ μὲν γάρ ἐστι ῥίζωμα τῶν πάντων (v. Empedocl. fr. 6, 1 Diels I3 226), τῷ δὲ οὐδὲν πεῖραρ ὑπῆν (v. fr. 79). Nihil addunt Syrian. in Aristot. Metaph. B 1 p. 996 a 1 (10, 12 Kr.), B 4 p. 1000 a 19 (43, 12 Kr.), N 4 p. 1091 b 4 (p. 182, 18 Kr.) et Procl. in Tim. 24e (I 176, 13 Diehl), in Parmenid. 137 d VI p. 1121, 27 Cous. 2; Damasc. De princ. 50 (I 100, 19 Rue.).


1. ἀγήραος non ἀγήρατος v. fr. 54 n. 3.
2. πεῖραρ Simplic. EF Procl. in Tim. 30a; πεῖρας Simpl. Ald.; πεῖρας Procl. in Parm. 137d.
3. ὑπῆν Simpl. E Procl.; ἦν Simpl. F, ἔην Simpl. Ald.
4. οὐ Simpl. EF; οὐδὲ Ald
.

Lob. I 472; Kern De Theogon. 3; Holwerda 290. 292. 300. 306.

Hesiod. Theogon. 386 τῶν οὐκ ἔστ᾽ ἀπάνευθε Διὸς δόμος, οὐδέ τις ἕδρη.The story of the birth of the Gods: Orphic Rhapsodic Theogony.
We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology
Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.
Introduction to the Thæí (the Gods): The Nature of the Gods.
How do we know there are Gods? Experiencing Gods.


The logo to the left is the principal symbol of this website. It is called the CESS logo, i.e. the Children of the Earth and the Starry Sky. The Pætilía (Petelia; Gr. Πετηλία) and other golden tablets having this phrase are the inspiration for the symbol. The image represents this idea: Earth (divisible substance) and the Sky (continuous substance) are the two kozmogonic substances. The twelve stars represent the Natural Laws, the dominions of the Olympian Gods. In front of these symbols is the seven-stringed kithára (cithara; Gr. κιθάρα), the the lyre of Apóllohn (Apollo; Gr. Ἀπόλλων). It (here) represents the bond between Gods and mortals and is representative that we are the children of Orphéfs (Orpheus; Gr. Ὀρφεύς).


PLEASE NOTE: Throughout the pages of this website, you will find fascinating stories about our Gods. These narratives are known as mythology, the traditional stories of the Gods and Heroes. While these tales are great mystical vehicles containing transcendent truth, they are symbolic and should not be taken literally. A literal reading will frequently yield an erroneous result. The meaning of the myths is concealed in code. To understand them requires a key. For instance, when a God kills someone, this usually means a transformation of the soul to a higher level. Similarly, sexual union with a God is a transformation.

We know the various qualities and characteristics of the Gods based on metaphorical stories: Mythology
Dictionary of terms related to ancient Greek mythology: Glossary of Hellenic Mythology.

SPELLING: HellenicGods.org uses the Reuchlinian method of pronouncing ancient Greek, the system preferred by scholars from Greece itself. An approach was developed to enable the student to easily approximate the Greek words. Consequently, the way we spell words is unique, as this method of transliteration is exclusive to this website. For more information, visit these three pages: 

Pronunciation of Ancient Greek          

 

Transliteration of Ancient Greek          

 

PHOTO COPYRIGHT INFORMATION: The many pages of this website incorporate images, some created by the author, but many obtained from outside sources. To find out more information about these images and why this website can use them, visit this link: Photo Copyright Information

DISCLAIMER: The inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) with the views of HellenicGods.org by the external sources from which they were obtained.

Further, the inclusion of images, quotations, and links from outside sources does not in any way imply agreement (or disagreement), approval (or disapproval) by HellenicGods.org of the contents or views of any external sources from which they were obtained.

For more information: Inquire.hellenicgods@gmail.com

For answers to many questions: Hellenismos FAQ

© 2010 by HellenicGods.org.  All Rights Reserved.

free hit counterHOME             GLOSSARY            RESOURCE           ART          LOGOS           CONTACT
Web Analytics Made Easy - StatCounter